Home » Inne » Harmonogram rejestracji

Harmonogram rejestracji

rejestracje

 

Zarządzenie nr 38 dyrektora Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego Uniwersytetu Warszawskiego

Z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie zasad, trybu i harmonogramu rejestracji na seminaria, ćwiczenia, konwersatoria oraz przedmioty swobodnego wyboru oferowane przez CSSTiRL semestru zimowego roku akademickiego 2014/2015 – na kierunku  samorząd terytorialny i polityka regionalna.

§ 1

1. Rejestracje na seminaria, ćwiczenia, konwersatoria oraz przedmioty swobodnego wyboru oferowane przez CSSTiRL odbywają się zgodnie z zasadami określonymi w Szczegółowych Zasadach Studiowania w CSSTiRL UW.

2. Studenci przed rozpoczęciem rejestracji obowiązani są do zapoznania się ze Szczegółowymi Zasadami Studiowania w CSSTiRL UW, a w szczególności ze szczegółowym planem studiów, zaś dokonując rejestracji przeprowadzić analizę swojego toku studiów pod kątem wymaganej (60 pkt. za etap studiów) liczby punktów ECTS.

§ 2

1. Rejestracje na seminaria, ćwiczenia, konwersatoria, przedmioty swobodnego wyboru oferowane przez CSSTiRL odbywają się wyłącznie w formie elektronicznej i przeprowadzane są poprzez serwis USOSweb Kampusu Centralnego pod adresem http://usosweb.uw.edu.pl.

2. Rejestracja na lektoraty, zajęcia wychowania fizycznego i przedmioty ogólnouniwersyteckie odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej i przeprowadzana jest przez serwis rejestracji internetowych UW pod adresem http://rejestracja.usos.uw.edu.pl.

§ 3

1. Rejestracja elektroniczna na seminaria prowadzona jest dla studentów III roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia oraz studentów II roku studiów niestacjonarnych drugiego stopnia. Odbywa się w formie elektronicznej przez serwis USOSweb pod adresem http://usosweb.uw.edu.pl zgodnie z zasadami określonymi w Szczegółowych Zasadach Studiowania w CSSTiRL UW.
Student ma obowiązek zarejestrować się na jedno seminarium.

2. Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia wskazują preferowanego prowadzącego seminarium w ramach rejestracji bezpośredniej do grup seminariów licencjackich

3. Studenci studiów niestacjonarnych drugiego stopnia wskazują preferowanego prowadzącego seminarium w ramach rejestracji bezpośredniej do grup seminariów magisterskich.

§ 4

1) Harmonogram rejestracji na ćwiczenia oraz przedmioty swobodnego wyboru oferowane przez CSSTiRL dla studentów I roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia

od 01.10.2015r. godz. 21:00
do 03.10.2015r. godz. 23:59

2) Harmonogram rejestracji na przedmioty swobodnego wyboru oferowane przez CSSTiRLdla studentów I roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia

od 01.10.2015r. godz. 21:00
do 03.10.2015r. godz. 23:59

3) Harmonogram rejestracji na ćwiczenia dla studentów II roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia

od 28.09.2015r. godz. 21:00
do 01.10.2015r. godz. 23:59

4) Harmonogram rejestracji na ćwiczenia i konwersatoria oraz przedmioty swobodnego wyboru oferowane przez CSSTiRL dla studentów III roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia oraz na konwersatoria i przedmioty swobodnego wyboru oferowane przez CSSTiRLdla studentów III roku studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia

od 28.09.2015r. godz. 21:00
do 01.10.2015r. godz. 23:59

5) Harmonogram rejestracji na seminaria dla studentów III roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia

Rejestracja na seminaria – I tura – rejestracja bezpośrednia – na przedmiot i do grup

od 01.10.2015r. godz. 21:00
do 04.10.2015r. godz. 23:59

6) Harmonogram rejestracji na seminaria dla studentów II roku studiów niestacjonarnych drugiego stopnia

- Rejestracja na seminaria – I tura – rejestracja bezpośrednia – na przedmiot i do grup

od 01.10.2015r. godz. 21:00
do 03.10.2015r. godz. 23:59

Dyrektor CSSTiRL
dr hab. Prof. UW Elżbieta Kornberger-Sokołowska

źródło: www.csstirl.uw.edu.pl

Dodaj komentarz