Erasmus

Erasmus jest programem dla uczelni, ich studentów i pracowników. Wspiera międzynarodową współpracę szkół wyższych, umożliwia wyjazdy studentów za granicę na część studiów i praktykę, promuje mobilność pracowników uczelni, stwarza uczelniom liczne możliwości udziału w projektach wraz z partnerami zagranicznymi.

Polska bierze udział w programie Erasmus od roku 1998/99. W latach 1995–2006 Erasmus wchodził w skład wspólnotowego programu Socrates, a od roku akademickiego 2007/2008 jest częścią programu „Uczenie się przez całe życie” (LLP – the Lifelong Learning Programme), którego celem jest przede wszystkim podnoszenie jakości i atrakcyjności kształcenia oraz ułatwianie międzynarodowej współpracy i wymiany w dziedzinie edukacji.

Uwaga: Lista uczelni partnerskich faktycznie dostępnych dla studentów CSSTiRL jest uzależniona od wyniku procesu rekrutacji przeprowadzonego na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych oraz na Wydziale Prawa i Administracji. W przypadku, gdy dane uczelnie wskazane przez studentów CSSTiRL nie będą dostępne, kandydaci na wyjazd zostaną przyporządkowani (w miarę istniejących możliwości) do innych ofert o zbliżonym charakterze.

Uwaga: Przed złożeniem wniosku proszę sprawdzić (na stronach uczelni do której chcieliby Państwo wyjechać), jakie wymagania językowe stawia ona studentom przebywającym w ramach programu Erasmus. W przypadku niektórych uczelni może się okazać, że certyfikat biegłości językowej UW na poziomie B2 jest niewystarczający (np. część uczelni wymaga posiadania zewnętrznych certyfikatów językowych).

Dokumenty powinny zawierać:

  • opisaną teczkę (imię, nazwisko, tel., mail, miasto/miasta do których student chce jechać)
  • wniosek (proszę zaznaczyć na jakie uczelnie – według kolejności preferencji)
  • zaświadczenie o znajomości języka
  • opinię pracownika naukowego
  • zaświadczenie ze średnią ocen
  • wszelkie inne dokumenty świadczące o aktywności i zainteresowaniach studenta (również pozanaukowych, np. wolontariacie, stażach zawodowych, działalności kulturalnej, organizacyjnej itp.)

Szczegółowe zasady rekrutacji zostały opisane w dokumencie Zasady kwalifikacji studentów Centrum Studiów

Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego Uniwersytetu Warszawskiego.

W przypadku pytań i wątpliwości zapraszam na dyżur dr T. Mering (wtorki, 14.00-15.00, p. 507, Nowy Świat 4)  dr B. Marczewska (środy, 14.00-16.00, p. 507, Nowy Świat 4) lub proszę o kontakt mailowy.

WYMAGANE DOKUMENTY:

Program LLP – Erasmus Zasady kwalifikacji studentów CSSTiRL UW

Wniosek o wyjazd zagraniczny – rekrutacja Program LLP-Erasmus na roku akademicki 2011/2012