MOST

Co to jest?

Program Mobilności Studentów MOST jest formą studiowania prowadzoną od 10 lat przez uczelnie-strony Porozumienia na Rzecz Jakości Kształcenia. Opiera się na zasadach programu wymiany studentów Erasmus-Socrates.

Student po zakończeniu:
– drugiego semestru na jednolitych studiach magisterskich,
– drugiego semestru na studiach I stopnia lub
– pierwszego semestru na studiach II stopnia
może przez semestr lub dwa studiować w uczelni innej niż macierzysta .

Student nie przenosi się do innej uczelni – odbywa tylko część studiów poza macierzystą uczelnią, stąd też zachowuje w swojej uczelni prawa i obowiązki oraz prawo do pomocy materialnej.

Jeśli chciałbyś wyjechac na jakiś czas, by spróbować swoich sił na innej uczelni, ale nie chcesz lub nie możesz wyjechać z kraju, ten program jest właśnie dla Ciebie!!!

Kto za tym stoi?

Koordynatorem Programu jest Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna (UKA) działająca na zlecenie Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich (KRUP). Uczelnie uczestniczące w programie przyjmują i wysyłają studentów. Do najczęściej wybieranych przez studentów należą – Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Uniwersytet Gdański. Pierwsze trzy Uczelnie przyjmują około 60 % ogółu uczestniczących w Programie.

W organizacji programu uczestniczą następujące  uniwersytety:
– Uniwersytet Śląski
– Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
– Uniwersytet Łódzki
– Uniwersytet Wrocławski
– Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
– Uniwersytet Mikołaja Kopernika
– Uniwersytet Szczeciński
– Uniwersytet Gdański
– Uniwersytet Opolski
– Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
– Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
– Katolicki Uniwersytet Lubelski
– Uniwersytet w Białymstoku
– Uniwersytet Jagielloński
– Uniwersytet Warszawski
– Uniwersytet Rzeszowski
– Uniwersytet Zielonogórski
– Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
– Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Zasady

Warunkiem koniecznym przyjęcia studenta do innej uczelni jest zaliczenie przez niego roku lub semestru poprzedzającego okres studiów w danej uczelni oraz złożenie formularza zgłoszeniowego.
Podstawą studiowania w Programie jest indywidualna organizacja studiów. Studenci mogą wybrać semestr na kierunku, na którym studiują lub na innym kierunku, wybrać przedmioty na wybranym kierunku lub przedmioty prowadzone na całej uczelni, a także wybrać jeden przedmiot a pozostałe przedmioty zaliczyć w macierzystej uczelni.

Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie 30 punktów kredytowych w semestrze lub zaliczenie wybranego przedmiotu i uzyskanie pozostałych punktów w macierzystej uczelni.

Jeśli zwiększenie liczby oferowanych miejsc nie jest możliwe, macierzyste uczelnie decydują, którzy spośród jej studentów mają zostać zakwalifikowani na te miejsca, a którym można zaproponować inny ośrodek – decyduje najwyższa średnia ocen z toku studiów. Wyniki kwalifikacji są zamieszczane na stronie internetowej UKA.

Szczegółowy Regulamin można znaleźć tutaj: http://www.uka.amu.edu.pl/

Tryb postępowania
1. Uczelnie wprowadzają do IRK MOST ofertę miejsc na poszczególnych kierunkach, na które mogą przyjąć studentów.
2. Oferta jest ogłaszana przez Uniwersytecką Komisję Akredytacyjną raz w roku (15 kwietnia) i aktualizowana po wykorzystaniu miejsc w semestrze zimowym (30 października).
3. W oparciu o ofertę studenci wybierają interesujący ich kierunek i rejestrują się w IRK MOST. Stąd drukują swój wniosek i składają go do Prodziekana ds. studenckich Wydziału macierzystego w celu zaopiniowania.
4. Do 15 maja Koordynator UW zbiera formularze zgłoszeniowe od studentów UW chcących wyjechać do innych uczelni na semestr zimowy lub cały rok akademicki, a do 30 listopada Koordynator UW zbiera formularze zgłoszeniowe od studentów UW chcących wyjechać do innych uczelni na semestr letni. Formularze zgłoszeniowe student może składać osobiście bądź mogą być one przesyłane zbiorczo przez poszczególne jednostki.
5. Koordynator UW przekazuje wnioski do akceptacji Prorektora ds. Studenckich UW.
6. Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna podejmuje decyzje o rozdziale miejsc i ogłasza wyniki kwalifikacji na semestr zimowy lub cały rok akademicki do 30 czerwca oraz na semestr letni do 30 grudnia.
7. O wynikach kwalifikacji na semestr zimowy lub cały rok akademicki studenci oraz Prorektorzy ds. studenckich poszczególnych uczelni są informowani listownie pomiędzy lipcem a wrześniem, a o wynikach na semestr letni pomiędzy styczniem a lutym.

Co jeśli Cię przyjęli?

  • Po otrzymaniu zawiadomienia o przyjęciu do Programu MOST student przystępuje do sporządzania indywidualnego programu studiów tzw. „Porozumienia o programie zajęć”.
  • Program ten może obejmować dowolne przedmioty wybrane spośród różnych semestrów studiów danego kierunku lub pokrewnych kierunków, realizowanych w tym czasie w wybranym uniwersytecie .
  • Sporządzając semestralny program zajęć, student musi wybrać tyle przedmiotów, aby suma  punktów ECTS nie była mniejsza niż 30 pkt.
  • W momencie sporządzania „Porozumienia o programie zajęć” student powinien ustalić z Prodziekanem / Dyrektorem / Kierownikiem ds. studenckich jednostki macierzystej listę przedmiotów obowiązkowych.
  • Jeśli student wybierze kierunek zgodny ze studiowanym w uczelni macierzystej, może obowiązkowe przedmioty uwzględnić w indywidualnym programie studiów i zaliczyć je w ramach Programu MOST. Jeśli jednak wybierze inny kierunek, Dziekan ds. studenckich powinien określić termin, w którym wracający z Programu MOST student ma zaliczyć zaległe przedmioty. Termin ten nie może być przewidziany w sesji poprawkowej danego semestru, ale w następnym semestrze bądź roku studiów.
  • Porozumienie o programie zajęć zaakceptowane przez Prodziekana / Dyrektora / Kierownika ds. studenckich uczelni macierzystej student zobowiązany jest dostarczyć do uczelni przyjmującej w momencie podejmowania tam studiów.
  • Przed rozpoczęciem semestru student powinien skontaktować się z Koordynatorem uczelni przyjmującej w celu ustalenia terminu przyjazdu, informacji dotyczących miejsca w akademiku lub ustalenia punktów ECTS za dany przedmiot.


Jak to załatwić?

Osoby zainteresowane studiowaniem w ramach Programu Mobilności Studentów MOST muszą zarejestrować się w systemie IRK MOST (https://most.uka.uw.edu.pl/), wydrukować wniosek i przedłożyć go (po zaopiniowaniu przez Prodziekana/Kierownika/Dyrektora ds. studenckich jednostki) do Koordynatora Programu MOST w UW – Pani Marty Jastrzębskiej. Szczegółowe informacje i terminy będą podawane w późniejszych terminach. Rejestracja zwykle kończy się ok. 15 maja.

Koordynator Programu MOST w UW:

mgr Marta Jastrzębska
Biuro Spraw Studenckich UW,
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
Pałac Kazimierzowski pok. 21
Tel. 022 55 20 557
e-mail: marta.jastrzebska@adm.uw.edu.pl

Do pobrania:
Wzór porozumienia w sprawie programu zajęć
Wzór wykazu zaliczeń
Karta obiegowa dla Studentów Programu Most na UW