Zarząd

Zarząd Samorządu Studentów CSSTiRL UW

W myśl ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, samorząd tworzą wszyscy studenci. Zgodnie z regulaminem Samorządu Studentów organem wykonawczym jest Zarząd Samorządu Studentów, wybierany co roku, na przełomie października i listopada.

Do głównych kompetencji ZSS należy:

  • Obrona praw studentów;
  • Wyrażanie opinii społeczności akademickiej;
  • Współdecydowanie z władzami Wydziału o sprawach socjalno – bytowych studentów, w szczególności sprawach pomocy materialnej, oraz nagród za wyniki w nauce [poprzez przedstawiciela w Komisji Stypendialnej];
  • Opiniowanie i zatwierdzanie projektów decyzji władz Wydziału i Instytutu, w tym: siatek zajęć, programów studiów, harmonogramu sesji, kwot opłat wnoszonych przez studentów, list zakwalifikowanych na stypendia zagraniczne;
  • popieranie i realizacja naukowych, kulturalnych, sportowych i integracyjnych inicjatyw studenckich, przede wszystkim: wyjazdów, imprez, turniejów, szkoleń i juwenaliów;
  • powoływanie starostów grup

Przewodniczący Zarządu:

Mateusz Witkoś (II rok)

Wiceprzewodnicząca Zarządu:

Ewelina Dusza (II rok)

Członkowie Zarządu:

Ewa Brzezińska (II rok)

Łukasz Wróblewski (II rok)

Małgorzata Klimczak (I rok)

Regulamin ZSS CSSTiRL UW

Samorząd Studentów Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego pracuje na podstawie i w graniach obowiązującego regulaminu Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego.

Pełny tekst regulaminu Samorządu Studentów UW

Wszelkie akta związane z działalnością Samorządu CSSTiRL UW są archiwizowane w Dziekanacie CSSTiRL UW.